Jdi na obsah Jdi na menu

Stanovy ČMMJ

20. 8. 2013

S T A N O V Y

Českomoravské myslivecké jednoty, o.s.

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

§ 1

Název a sídlo

 1. Českomoravská myslivecká jednota, o.s. (dále jen "ČMMJ") je občanským sdružením vzniklým podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, které hájí zájmy svých členů a své zájmy uplatňuje v souladu s právními předpisy.
 2. Sídlem ČMMJ a jeho vrcholných orgánů je Praha (Praha 1, Jungmannova 25).
 3. Ustanovení o znaku ČMMJ upravuje vnitřní prováděcí předpis.

§ 2

Poslání

 1. Hlavním posláním ČMMJ je zachování a ochrana přírody a krajiny a v ní volně žijící zvěře a myslivost, která je systematicky propojenou řadou činností na úseku chovu a ochrany zvěře, včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot. Tyto činnosti jsou neoddělitelně spojeny s aktuální žádoucí regulací početních stavů populací jednotlivých druhů volně žijící zvěře tak, aby živelný nárůst početních stavů jednoho druhu zvěře nebyl limitujícím faktorem pro zachování či přirozený vývoj ostatních druhů zvěře a jsou jediným omezujícím nebo likvidujícím pozitivním způsobem nenahraditelných aktivit člověka v přírodě, zemědělství, rybářství, lesnictví a ochraně přírody.
 2. ČMMJ plní své poslání tím, že především v zájmu svých členů:
  1. podporuje rozvoj myslivosti a ochrany přírody a spolupracuje se státními orgány a orgány územní samosprávy na úkolech týkající se myslivosti a ochrany přírody, s výzkumnými ústavy, veterinárními a s jinými institucemi na řešení výzkumných úkolů a zavádění výsledků a výzkumu do myslivecké praxe,
  2. podporuje chov a ochranu zvěře včetně zvlášť chráněných živočichů, zazvěřování honiteb, výrobu, nákup a prodej krmiv a léčiv vhodných pro zvěř,
  3. provozuje voliérové chovy zvěře, odchyt, nákup a prodej zvěře, nákup, zpracování a prodej zvěřiny,
  4. pečuje o rozvoj myslivecké kynologie a sokolnictví, organizuje a provádí zkoušky loveckých psů z výkonu a sokolnické zkoušky podle pověření Ministerstva zemědělství, vnitřních a prováděcích předpisů k nim vydaných, podporuje účast na mezinárodních soutěžích, popřípadě je organizuje, a provozuje výcviková zařízení,
  5. pečuje o rozvoj loveckého střelectví, organizuje střelecké soutěže podle vnitřního prováděcího předpisu, popřípadě mezinárodního soutěžního řádu, organizuje a provádí výuku a výcvik ve střelbě ze zbraní, provozuje střelnice a poskytuje svým členům bezplatné poradenství v souladu s posláním ČMMJ,
  6. podporuje zájmové činnosti členů týkající se myslivosti,
  7. působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, vede členy k ochraně přírody a k účasti na akcích s ní spojených,
  8. prosazuje a zpřístupňuje myslivost a ochranu přírody v souladu se svým posláním,
  9. vydává odborné monografie a časopisy, názorné pomůcky a informační materiál,
  10. sjednává pojištění vztahující se k činnosti ČMMJ a jejích členů a účastní se likvidace pojistných událostí,
  11. organizuje a provádí odborné kurzy a zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře podle pověření Ministerstva zemědělství a vnitřních prováděcích předpisů k nim vydaných,
  12. získává a organizuje mládež pro činnost v ČMMJ,
  13. spolupracuje s jinými tuzemskými a zahraničními mysliveckými organizacemi, (Federace organizací myslivosti a ochrany přírody EU - FACE, Mezinárodní rada pro myslivost a ochranu zvěře - CIC, Světová sokolnická asociace - IAF, Mezinárodní federace fotografů přírody – IUWP, Mezinárodní střelecká organizace- FITASC), právnickými či fyzickými osobami zabývajícími se ochranou přírody a zvěře,
  14. plní další úkoly na základě pověření nebo na podkladě právních předpisů,
  15. pro plnění svého poslání využívá státních a jiných dotačních programů,
  16. vytváří předpoklady pro efektivní chod organizačních jednotek a činnost členů zejména formou centralizovaného zásobování materiálem potřebného k jejich činnosti a zpracováním účetních podkladů.
 3. ČMMJ může k zajištění svého poslání provádět služby a podnikatelskou činnost.
 4. ČMMJ realizuje své poslání prostřednictvím svých členů, místních organizací, klubů a okresních, městských, obvodních a oblastních mysliveckých spolků (dále jen "OMS") a mysliveckou radou ČMMJ, dozorčí radou ČMMJ a sborem zástupců ČMMJ.

§ 3

Právní postavení, majetek a hospodaření

 1. Příslušné orgány jednají jménem ČMMJ a mohou nabývat práv, zavazovat se a jednat v souladu s těmito stanovami. OMS jsou samostatnými právními subjekty a mohou nabývat práv, zavazovat se a jednat v souladu s těmito stanovami svým jménem, jménem ČMMJ mohou jednat jen na základě pověření myslivecké rady ČMMJ.
 2. Majetek ČMMJ je vlastnictvím ČMMJ jako celku.
 3. Majetek ČMMJ tvoří zejména :
  1. vlastní majetek a jeho výnosy,
  2. podíl členských příspěvků,
  3. dotace, subvence a dary,
  4. účelové fondy,
  5. majetkové účasti v obchodních společnostech,
  6. příjmy z činnosti a jiné zdroje.
 4. Majetek OMS je jeho vlastnictvím, OMS s ním hospodaří v souladu s těmito stanovami. Jiný orgán ČMMJ jej nesmí zcizit, zatížit zástavou, věcným břemenem, předkupním právem, zadržet jej, pronajmout apod., pokud se nedohodnou jinak.
 5. ČMMJ a OMS sestavují samostatně rozpočty a hospodaří podle nich.
 6. Výsledek hospodaření po ukončení účetního období projednává a schvaluje sbor zástupců v případě ČMMJ nebo okresní sněm v případě OMS.

ČLENSTVÍ, PRÁVA A POVINNOSTI ČLENŮ

§ 4

Členové

Členy ČMMJ se mohou stát:
 1. občané ČR, kteří provádějí myslivost,
 2. ostatní občané ČR a mládež, kteří mají zájem o činnost v ČMMJ,
 3. občané členských států Evropské unie, kteří mají zájem o činnost v ČMMJ,
 4. občané jiných států, kterým bylo vydáno povolení k pobytu v ČR a mají zájem o činnost v ČMMJ,
 5. právnické osoby, a to za podmínek sjednaných v dohodách s ČMMJ,
 6. osoby, kterým bylo uděleno čestné členství.

§ 5

Vznik a zánik členství

 1. Členství v ČMMJ je jednotné a je organizováno podle místa trvalého pobytu členů nebo podle zájmu členů; člen prokazuje členství platným členským průkazem.
 2. Uchazeč o přijetí za člena podává písemnou přihlášku u OMS nebo klubu. Členství vzniká rozhodnutím okresní myslivecké rady nebo příslušného orgánu klubu o přijetí a po zaplacení vstupního členského příspěvku. Přijatému členovi se vystaví členský průkaz.
 3. Člen platí členský příspěvek OMS, popř. klubu, který ho eviduje.
 4. Každý člen ČMMJ je pojištěn proti následkům povinné odpovědnosti za škody dle zákona o myslivosti a pro případ úrazu utrpěného v souvislosti s prováděním myslivosti na základě hromadné smlouvy sjednané ČMMJ s Všeobecnou pojišťovnou Halali, a.s. Nižší členský příspěvek platí plně invalidní důchodci, důchodci starší 65 let, studující v denním studiu do věku 26 let a žáci do věku 18 let. Nižší členský příspěvek mohou platit také členové lesníci a myslivci z povolání, kteří prokáží, že povinné pojištění jim hradí jejich zaměstnavatel na základě hromadné pojistné smlouvy sjednané s pojišťovnou.
 5. Evidence členů vedou v rámci své působnosti OMS a kluby, centrálně sekretariát ČMMJ. Člen může požádat o převedení své evidence k jinému OMS nebo klubu.
 6. Členství v ČMMJ zaniká:
  1. vystoupením písemně oznámeným OMS nebo klubu, který jej eviduje,
  2. pravomocným rozhodnutím dozorčího orgánu o vyloučení,
  3. nezaplacením členského příspěvku do 31.12. běžného roku na následující rok,
  4. u cizinců zánikem platnosti povolení k pobytu,
  5. úmrtím člena.
 7. Zánikem členství v ČMMJ zanikají všechny funkce v ČMMJ.
 8. Člen, jehož členství zaniklo, nemá nárok na vrácení členského příspěvku na běžný kalendářní rok. Členský příspěvek zaplacený na další roky se vrátí jen proti vrácení členského průkazu nebo po vyznačení neplatnosti na členském průkazu.

§ 6

Práva a povinnosti členů

 1. Členové mají právo:
  1. účastnit se jednání okresního sněmu OMS nebo členské schůze klubu, kde jsou evidováni,
  2. členové starší 18 let volit a být voleni do orgánů ČMMJ,
  3. účastnit se akcí ČMMJ,
  4. podílet se na výhodách plynoucích z členství (např. pojištění, zvýhodnění při akcích, poskytování právních porad ),
  5. podávat návrhy, dotazy a stížnosti a požadovat vysvětlení,
  6. nosit členský odznak a propůjčená vyznamenání ČMMJ.
 2. Členové jsou povinni:
  1. podílet se na plnění úkolů ČMMJ,
  2. dodržovat stanovy a vnitřní prováděcí předpisy ČMMJ, myslivecké zvyky a tradice,
  3. plnit úkoly vyplývající z členství a z funkce, která jim byla svěřena,
  4. zdržet se činnosti, která by poškozovala zájmy ČMMJ nebo její jméno, dodržovat vůči ostatním členům ohleduplnost a slušné jednání,
  5. platit včas členské příspěvky OMS nebo klubu kde jsou evidováni.
 3. Členům ČMMJ, kteří pro svůj pokročilý věk nebo zdravotní stav, popřípadě z jiných důvodů nemohou pracovat při plnění úkolů ČMMJ, mohou být poskytovány úlevy.

ORGANIZACE ČMMJ

§ 7

Organizační zásady

 1. ČMMJ zastupují, jejím jménem jednají a podepisují vždy dva ze statutárních orgánů (předseda, místopředsedové, jednatel) nebo jiný pověřený člen nebo pověřená osoba. OMS zastupují, jejich jménem jednají a podepisují osoby uvedené v registračním listu (předseda, místopředseda, jednatel) nebo jiný pověřený člen nebo pověřená osoba. Obdobně je tomu u klubů a místních organizací. Pověření se prokazuje zápisem z jednání orgánu nebo plnou mocí.
 2. Orgány ČMMJ od nejnižšího k nejvyššímu jsou voleny a odpovídají za svou činnost členům a orgánům, které je zvolily. Volební období je pětileté.
 3. Způsob navrhování kandidátů, případně jejich kvalifikace jako podmínky kandidatury, sestavení kandidátky, stanovení počtu hlasů potřebných ke zvolení kandidáta, jakož i způsob a průběh tajných voleb, jsou věcí přípravy zasedání, přijatého volebního řádu a volební komise zvolené orgánem, který funkcionáře volí, pokud stanovy pro některý orgán nestanoví jinak. Kandidátka se zveřejní 15 dní před volebním zasedáním. Zvoleni jsou kandidáti s dosaženým největším počtem hlasů i když nebylo dosaženo nadpoloviční většiny.
 4. Zasedání svolává předseda orgánu, popřípadě místopředseda či jednatel písemnými pozvánkami s uvedením programu a zasláním podkladů nejméně 10 dní předem. Členové a zaměstnanci vyšších orgánů se mohou zúčastňovat zasedání orgánů nižších stupňů s hlasem poradním. Zasedání všech orgánů jsou neveřejná, pokud jednotlivý orgán o svém konkrétním zasedáni nerozhodne jinak. Je-li zasedání neveřejné, nelze pořizovat bez souhlasu orgánu zvukové a obrazové záznamy.
 5. Jednání řídí zvolené pracovní předsednictvo v čele s předsedou orgánu. Dle okolností případu voleny dočasné komise: mandátová, volební, návrhová a další komise s pověřením k projednání navrženého problému. Předsedové komisí zasedají v předsednictvu. Jednání probíhá s vypnutými mobilními telefony.
 6. Orgány ČMMJ jsou schopny se usnášet, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů, popř. delegátů; hodinu po zahájení určeném v pozvánce jsou schopny se usnášet za přítomnosti nejméně jedné třetiny členů, popř. delegátů. Usnesení je platné, hlasuje-li pro ně většina přítomných. O způsobu hlasování rozhodne orgán při schvalování programu svého jednání. Nejprve se hlasuje o návrhu předloženém dle programu jednání; není- li přijat, hlasuje se o případném návrhu vzneseném v průběhu zasedání. Hlasování předchází diskuse, účastnit se lze ke každému bodu jednání jen jednou, a to max. 5 minut, technická poznámka nesmí přesáhnout půl minuty.
 7. Orgány ČMMJ vyhotovují o svých jednáních a usneseních zápisy, které podepisují 2 pověření členové. Pokud není usnesení přijato jednomyslně, uvádí se v zápise počet členů hlasujících pro a proti a kolik členů se zdrželo hlasování. Zápis ověřuje předsedající.
 8. Funkce volených členů v orgánech ČMMJ jsou čestné. Voleným členům lze poskytnout náhrady podle příslušných předpisů, mohou jim být přiznány odměny. Myslivecká rada ČMMJ a dozorčí rada ČMMJ jsou oprávněny vysílat na jednání OMS a klubů své členy s hlasem poradním. Členové volených orgánů ČMMJ jsou odvolatelní těmi orgány, které je zvolily. Z funkce může člen odstoupit na základě písemného oznámení orgánu, který jej zvolil. Člena, který odstoupil z funkce nebo z ní byl odvolán, může volený orgán nahradit po zbytek funkčního období dalším členem se stejným zaměřením a zkušenostmi.
 9. Orgány ČMMJ mohou zřizovat své poradní odborné komise a jmenovat jejich členy, tyto komise mohou být též pověřeny výkonem konkrétního usnesení orgánu, který je zřídil. Orgány ČMMJ, které jmenovaly členy odborných komisí a dále rozhodčí pro zkoušky loveckých psů z výkonu, střelecké rozhodčí, zkušební komisaře pro zkoušky z myslivosti apod., jsou oprávněny i k odvoláni osob z těchto funkcí. Předsedou odborné komise je zpravidla člen orgánu, která komisi zřídila; na jeho zasedání podává pravidelné zprávy o činnosti komise.
 10. Při odstoupení a odvolání z funkce je prováděna kooptace a není vyžadována volba nebo jmenování no¬vého člena, pokud počet členů neklesne pod polovinu. Při odstoupení, odvolání či skončení funkce se mezi dosa¬vadním a novým funkcionářem provádí protokolární předání a převzetí funkce.
 11. Členy správních rad a dozorčích rad obchodních organizací, v nichž není ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, schvaluje sbor zástupců ČMMJ. Při svém působení v těchto orgánech jsou povinni se řídit usnesením sboru zástupců ČMMJ a jedenkrát ročně jej informovat o činnosti těchto obchodních organizací. Totéž platí i pro členy v orgánech obchodních organizací založených OMS.

§ 8

Místní organizace

 1. K realizaci svých zájmů mohou členové vytvářet místní organizace, jejichž činnost se řídí vlastními organizačními řády, které musí být v souladu s těmito stanovami. Vznik místní organizace se oznamuje OMS. Místní organizace nemají právní subjektivitu.
 2. Posláním místních organizací ČMMJ je především:
  1. působit na soustavný růst odborné a kulturní úrovně svých členů,
  2. pracovat s mládeží a umožňovat ji seznamovat se s myslivostí a ochranou přírody,
  3. podílet se na zabezpečování úkolů v myslivosti jako nedílné součásti ochrany přírody, v myslivecké kynologii, sokolnictví a loveckém střelectví,
  4. vést své členy k bezpečnému zacházení se střelnou zbraní,
  5. popularizovat myslivosti a ochranu přírody mezi veřejností a spolupracovat se subjekty, které mají ochranu přírody jako své poslání,
  6. podílet se na soustavném zlepšování životního prostředí zvěře,
  7. organizovat další činnosti vedoucí k rozšíření zájmového využití členů,
  8. vysílat svého člena jako delegáta na jednání okresních sněmů a navrhovat svého člena za kandidáta do okresních orgánů.
 3. Místní organizace zaniká usnesením členské schůze o zániku, které se oznamuje OMS, nebo rozhodnutím okresní myslivecké rady v případě, že hrubě nebo opětovně porušuje stanovy ČMMJ.
 4. Zánik místní organizace, jakož i vystoupení z místní organizace, nemá za následek zánik členství v ČMMJ
 5. S mysliveckými sdruženími, která jsou samostatnými občanskými sdruženími, jakož i s ostatními uživateli honiteb v obvodu své působnosti, uzavírá OMS dohody o spolupráci, součinnosti apod. podle metodického pokynu ČMMJ.

§ 9

Kluby

 1. Kluby zřizuje a ruší myslivecká rada ČMMJ po předchozím projednání záměru na zasedání sboru zástupců ČMMJ. V názvu klubu musí být vyjádřeno, že se jedná o klub ČMMJ. Činnost klubů zabezpečuje sekretariát ČMMJ. Kluby jsou organizačními složkami ČMMJ bez právní subjektivity a jsou napojeny na rozpočet ČMMJ. Jménem ČMMJ mohou jednat jen na základě pověření myslivecké rady ČMMJ. Organizaci a činnost klubů upravují jejich organizační řády, které musí být v souladu s těmito stanovami a před schválením musí být projednány se sekretariátem ČMMJ. Kluby mají celostátní působnost, mohou se členit na pobočky nebo střediska. Kluby mají vždy ve svých názvech slovo klub a slovo ČMMJ.
 2. Hlavní náplň činnosti je diferencována podle oblastí mysliveckých zájmů členů (např. Klub sokolníků, Klub trubačů, Klub fotografů přírody, Klub přátel ČMMJ, Video klub ČMMJ).
 3. Práva a povinnosti člena klubu pro běžný rok má jen ten, kdo je klubem evidován (§ 5 odst. 3) nebo klubu prokáže zaplacení členského příspěvku pro běžný rok u některého OMS nebo jiného klubu. Kluby mohou od svých členů vybírat pro zajištění klubových akcí příspěvek nad rámec členského příspěvku ČMMJ.
 4. Kluby a jejich orgány plní ve vztahu k členům ČMMJ stejná práva a povinnosti jako okresní myslivecké spolky a jejich orgány, tedy např. i ukládají opatření při neplnění členských povinností (§ 13 odst. 4 až 7).

§ 10

Okresní myslivecký spolek

 1. OMS tvoří členové, kteří jsou u něj evidováni. OMS může být vytvořen i pro území více okresů. Orgány OMS jsou okresní sněm, okresní myslivecká rada a okresní dozorčí rada.
 2. OMS jsou organizačními jednotkami ČMMJ, které mají právní subjektivitu.
 3. OMS se řídí obecně závaznými právními předpisy, těmito stanovami a vnitřními prováděcími předpisy v nich jmenovanými, neplatí pro ně zásady hospodaření s majetkem ČMMJ. Okresní sněm stanoví působnost nakládání s evidovaným majetkem OMS.
 4. OMS registruje sekretariát ČMMJ se současným přidělením registračního čísla a vystavením registračního listu.
 5. K zániku, rozdělení a sloučení OMS je nutné:
  1. rozhodnutí okresního sněmu na jednání k tomu účelu svoleném,
  2. rozhodnutí okresního sněmu o způsobu naložení s majetkem,
  3. rozhodnutí okresního sněmu o předání evidence členů na sousední OMS a
  4. výmaz nebo změna registrace u sekretariátu ČMMJ po souhlasu správce daně.
 6. Myslivecká rada ČMMJ je po projednání ve sboru zástupců ČMMJ oprávněna podat Ministerstvu vnitra ČR podnět k zrušení OMS v případech, kdy OMS
  1. vystupuje a jedná v rozporu se zájmy ČMMJ,
  2. porušuje stanovy nebo vnitřní předpisy v nich vyjmenované,
  3. přestane plnit poslání ČMMJ,
  4. vyvíjí činnost uvedenou v § 12 odst. 3 zákona č. 83/1990 Sb.

§ 11

Okresní sněm

 1. Okresní sněm je shromáždění členů evidovaných OMS, popřípadě jejich delegátů. Delegát musí být členem evidovaným tímto OMS.
 2. Delegáti na okresní sněm se volí podle pravidel, která určuje okresní myslivecká rada. Zasedání okresního sněmu se účastní okresní myslivecká rada, okresní dozorčí rada, jednatel OMS a na pozvání i zástupci obchodních společností, jejichž je OMS zakladatelem nebo společníkem. Svolává jej okresní myslivecká rada zpravidla jednou ročně. Sněm musí okresní myslivecká rada svolat do 1 měsíce, požádá-li o to alespoň jedna třetina členské základny OMS, okresní dozorčí rada, myslivecká rada ČMMJ nebo dozorčí rada ČMMJ. Není-li svolán, svolá jej myslivecká rada ČMMJ.
 3. Okresní sněm:
  1. projednává a schvaluje zprávu o činnosti orgánů OMS za uplynulé období,
  2. schvaluje roční rozpočet a výsledky hospodaření za uplynulý rok, roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, případně úhradu ztráty obchodní společnosti, v níž je OMS společníkem nebo zakladatelem, investice nad půl milionu Kč,
  3. schvaluje program činnosti na další období,
  4. volí zpravidla 11-ti člennou okresní mysliveckou radu a 5-ti člennou okresní dozorčí radu, návrhy na členy předkládají místní organizace i jednotliví členové nejpozději do termínu stanoveného okresní mysliveckou radou současně se sdělením, že navrhovaní se zvolením souhlasí.

§ 12

Okresní myslivecká rada

 1. Nejvyšším orgánem OMS mezi zasedáními okresních sněmů je okresní myslivecká rada, která se schází podle potřeby, nejméně však 4krát ročně. Okresní myslivecká rada zvolí na ustavující schůzi předsedu, místopředsedy a další členy jako předsedy odborných komisí. Okresní mysliveckou radu svolává a řídí předseda, který je oprávněn spolu s místopředsedou činit zatímní opatření ve věcech, které patří do její působnosti, je-li nebezpečí z prodlení, tato opatření podléhají schválení na příští schůzi. Zasedání okresní myslivecké rady se pravidelně účastní s hlasem poradním předseda okresní dozorčí rady a jednatel OMS, popřípadě čestný předseda OMS.
 2. Okresní myslivecká rada zejména:
  1. rozhoduje o přijetí členů a členství právnických osob v rámci okresu,
  2. odvádí podle počtu členů k 31.12. stanovený podíl členských příspěvků na následující rok a to do 15. ledna následujícího roku, za členy přijaté v průběhu roku vždy do jednoho měsíce po skončení čtvrtletí, současně s odvodem předkládá seznam členů, jichž se odvod týká,
  3. plní úkoly na základě programu činnosti schváleného okresním sněmem podle rozpočtu ,
  4. zřizuje odborné komise a jmenuje a odvolává jejich členy,
  5. jmenuje jednoho ze svých členů zástupcem OMS ve sboru zástupců ČMMJ,
  6. svolává ke konzultativním poradám místní organizace a požaduje od nich zprávy o jejich činnosti,
  7. organizuje a provádí zkoušky z myslivosti a zkoušky loveckých psů z výkonu,
  8. spolupracuje s orgány státní správy a územní samosprávou, ostatními OMS a kluby, mysliveckými sdruženími a s dalšími uživateli honiteb,
  9. podle vnitřního prováděcího předpisu propůjčuje vyznamenání ČMMJ a uděluje čestná uznání,
  10. rozhoduje o námitkách proti vyřazení člena z činnosti místní organizace,
  11. přijímá do pracovního poměru jednatele a další zaměstnance OMS; funkce jednatele je neslučitelná s členstvím v okresní dozorčí radě,
  12. vykonává působnost valné hromady obchodní činnosti, v níž je OMS společníkem, akcionářem nebo zakladatelem, pokud není vyhrazena okresnímu sněmu.

§ 13

Okresní dozorčí rada

 1. Okresní dozorčí rada zvolí na své schůzi svého předsedu a místopředsedu. Pro činnost okresní dozorčí rady platí přiměřeně § 18 odst. 2. Okresní dozorčí rada podává zprávu o své činnosti okresnímu sněmu, kterému též navrhuje potřebná opatření. Okresní dozorčí rada informuje okresní mysliveckou radu o výsledcích své činnosti.
 2. Při zjištění závažných nedostatků v hospodaření a činnosti organizačních jednotky může okresní dozorčí rada podat trestní oznámení na osoby, které nedostatky způsobily; o tom neprodleně informuje okresní mysliveckou radu. Opatření při porušení členských povinností lze uložit i po zahájení trestního řízení nebo řízení o přestupku, jakož i po zastavení takového řízení.
 3. Všechny orgány OMS a její zaměstnanci jsou povinny s okresní dozorčí radou spo-lupracovat, poskytnout jí vyžádané písemnosti, doklady a účast svých členů či zaměstnanců při jednání. Na požádání je okresní dozorčí rada povinna písemně potvrdit převzetí písemností a dokladů.
 4. Okresní dozorčí rada je povinna bezodkladně zahájit řízení proti tomu, kdo porušil povinnosti člena ČMMJ, nejpozději však do jednoho roku od doby, kdy se o porušení povinností dověděla, nejpozději však do 3 let od doby, kdy k porušení povinnosti došlo. Pokud řízení zahájí okresní dozorčí rada OMS, u níž člen není evidován /§ 5 odst. 5/, vyrozumí o tom OMS, u něhož je člen evidován a zašle mu též pravomocné rozhodnutí. Pokud by došlo k zahájení řízení dvěmi okresními dozorčími radami, časově později zahájené řízení se zastaví. Člen, o němž se jedná, musí být k jednání pozván.
 5. Pokud okresní dozorčí rada výjimečně neupustí od zahájení řízení, uloží napomenutí nebo písemnou důtku nebo pozastavení výkonu funkcí v ČMMJ na dobu až 5 let a nebo vyloučení z ČMMJ (dočasně až na dobu 10 let nebo trvale). S opatřením současně může být uložena povinnost náhrady nákladů řízení, popř. rozhodnuto o uveřejnění pravomocného opatření ve Věstníku ČMMJ.
 6. Proti opatření uloženému okresní dozorčí radou lze do 15 dnů od jeho doručení podat odvolání, které má odkladný účinek. O odvolání rozhoduje okresní myslivecká rada, její rozhodnutí je konečné. Pravomocné rozhodnutí je přezkoumatelné dozorčí radou ČMMJ nebo soudem. Návrh na přezkoumání nemá odkladný účinek. Dozorčí radě ČMMJ se zasílají pravomocná rozhodnutí.
 7. Pokud bylo jako opatření uloženo vyloučení z ČMMJ, může okresní dozorčí rada na žádost vyloučeného po uplynutí poloviny stanovené doby (u trvalého vyloučení po uplynutí 10 let) zbytek opatření prominout. Proti rozhodnutí o žádosti není odvolání přípustné.

§ 14

Krajský koordinační a poradní orgán

 1. Okresní sněmy mohou rozhodnout o vytváření krajských koordinačních a poradních orgánů společných pro území samosprávných krajů a zvolit do nich na dohodnuté období každý jednoho zástupce.
 2. Ve funkci předsedy tohoto orgánu se ročně střídají zástupci OMS podle dohodnutého rotačního principu. OMS, jehož člen je předsedou tohoto orgánu, hradí náklady společných jednání.
 3. Činnost tohoto orgánu se soustřeďuje zejména na koordinaci akcí myslivecké výchovy myslivecké kynologie a loveckého střelectví v rámci kraje a na jednání s krajským úřadem, Krajskou veterinární správou, Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, občanskými sdruženími působícími na úseku ochrany přírody a krajiny apod.

§ 15

Sbor zástupců ČMMJ

 1. Sbor zástupců je nejvyšším orgánem ČMMJ, který tvoří s hlasem rozhodujícím zástupci okresních mysliveckých spolků a klubů. Každá okresní myslivecká rada a orgán klubu jmenuje jednoho zástupce. Sbor zástupců ČMMJ svolává myslivecká rada ČMMJ nejméně jedenkrát ročně zpravidla v červnu - měsíci myslivosti, jeho zasedání musí myslivecká rada ČMMJ také svolat do 2 měsíců, požádá-li o to alespoň jedna třetina všech okresních mysliveckých rad a orgánů klubů nebo dozorčí rada ČMMJ. Zasedání se účastní též myslivecká rada ČMMJ, dozorčí rada ČMMJ, jednatel ČMMJ a na pozvání vedoucí obchodních společností, jejichž je ČMMJ zakladatelem nebo společníkem. Zástupce (náhradník) se při prezentaci prokazuje pozvánkou zaslanou OMS nebo klubu a svým jmenováním.
 2. Návrhy na pořad jednání sboru zástupců ČMMJ mohou být podány myslivecké radě ČMMJ nejpozději 30 dnů před jeho zasedáním, o návrzích podaných později nebo na zasedání se jedná tehdy, usnese-li se na tom sbor zástupců ČMMJ.
 3. Sboru zástupců ČMMJ přísluší:
  1. volit pracovní předsednictvo k řízení zasedání,
  2. schvalovat stanovy ČMMJ a ostatní vnitřní prováděcí předpisy,
  3. schvalovat návrhy a zprávy ostatních orgánů ČMMJ,
  4. schvalovat rozpočet na běžný rok, výsledky hospodaření za uplynulé období, roční účetní uzávěrku, rozdělení zisku, případně úhradu ztrát ČMMJ,
  5. rozhodovat o výši vstupního členského příspěvku, o výši mimořádného členského příspěvku, jakož i o minimální výši členského příspěvku včetně podílu příslušející OMS a klubům, nejpozději však do 30.6. pro další kalendářní rok,
  6. schvalovat zřízení účelových fondů,
  7. zakládat obchodní společnosti, schvalovat účast v jiných obchodních společnostech a ve vztahu k založeným obchodním společnostem, v nichž je ČMMJ jediným akcionářem nebo společníkem, rozhodovat ve věcech účetní uzávěrky, zisku a ztráty, změny společenské smlouvy a zrušení společnosti,
  8. rozhodovat o investicích ČMMJ vyšších než jeden milion Kč.

§ 16

Sjezd ČMMJ

 1. Sjezd ČMMJ je zvláštním zasedáním sboru zástupců ČMMJ spojeným s volbou orgánů ČMMJ; sjezdy ČMMJ se označují římskými číslicemi.
 2. Sjezd ČMMJ svolává myslivecká rada ČMMJ v roce skončení funkčního období členů myslivecké a dozorčí rady ČMMJ, případně pokud počet řádně volených členů myslivecké nebo dozorčí rady klesne pod polovinu, nebo požádá-li o to alespoň jedna třetina všech okresních mysliveckých rad a orgánů klubů nebo dozorčí rada ČMMJ.
 3. Sjezd ČMMJ tvoří s hlasem rozhodujícím zástupci volení okresními sněmy nebo orgány klubů tak, že na každých 500 u nich evidovaných členů je delegován jeden zástupce, vždy však nejméně jeden zástupce za OMS nebo klub.
 4. Sjezd ČMMJ volí do 15-ti členné myslivecké rady ČMMJ tajným hlasováním přímo předsedu ČMMJ, který je současně předsedou ČMMJ, dva místopředsedy, osm předsedů odborných komisí a čtyři členy. Stejným způsobem volí předsedu, místopředsedu a dalších 9 členů dozorčí rady ČMMJ.
 5. Návrhy členů myslivecké a dozorčí rady ČMMJ předkládají písemně OMS a orgány klubů ČMMJ dle předpokladů a zájmu kandidáta přímo na konkrétní funkci v orgánu ČMMJ. Navržení členové na volebních lístcích pro jednotlivé funkce jsou řazeni abecedně. Návrhy na konkrétní funkci nevylučují možnost kandidatury člena ČMMJ na více funkcí v orgánu ČMMJ s tím, že zvolením do první funkce v pořadí další jeho kandidatura končí. Volby jednotlivých orgánů jsou prováděny sestupnou formou, počínaje předsedou a konče členy rady. Zvolen do funkce je člen, který dosáhl největšího počtu hlasů pro danou funkci.
 6. Náhradníkem pro případnou kooptaci do uvolněné funkce v myslivecké nebo dozorčí radě ČMMJ je navrhovaný člen, který v pořadí dosáhl druhý největší počet hlasů pro danou funkci.
 7. Sjezd ČMMJ schvaluje pro další volební období hlavní směry činnosti a v případě potřeby rozhoduje ve věcech, které přísluší sboru zástupců ČMMJ.

§ 17

Myslivecká rada ČMMJ

 1. Mysliveckou radu ČMMJ tvoří předseda, dva místopředsedové, předsedové komisí pro myslivost, ekonomiku, kynologii, střelectví, ekologii, kulturu a propagaci, zahraniční záležitosti, organizačně-právní a další čtyři členové myslivecké rady ČMMJ.
 2. Myslivecká rada ČMMJ v období mezi zasedáními sboru zástupců ČMMJ řídí činnost ČMMJ. Ve spolupráci se státními orgány a dalšími právnickými osobami řeší potřeby myslivosti a zájmy ČMMJ.
 3. Myslivecká rada ČMMJ se schází zpravidla jedenkrát měsíčně, svolává jí předseda ČMMJ. Zasedání myslivecké rady ČMMJ se účastní pravidelně s hlasem poradním předseda dozorčí rady ČMMJ, jednatel ČMMJ, na pozvání zástupci založených obchodních společností a zástupce Českomoravské kynologické jednoty, popřípadě čestný předseda ČMMJ a další osoby.
 4. Myslivecká rada ČMMJ zejména:
  1. svolává a připravuje zasedání sboru zástupců ČMMJ, provádí a kontroluje plnění jeho usnesení a podává mu zprávu o činnosti,
  2. jmenuje členy odborných komisí, jmenuje a odvolává jednatele ČMMJ,
  3. připravuje rozpočet, dohlíží na hospodaření a plnění rozpočtu, zřizuje účelové fondy,
  4. vykonává ve vztahu k založeným obchodním společnostem, působnost valné hromady, jde - li o společnosti, v nichž je ČMMJ jediným společníkem nebo akcionářem, vyjma působnosti vyhrazené sboru zástupců ČMMJ,
  5. uzavírá dohody o členství právnických osob s celostátní působností,
  6. uděluje čestná uznání a propůjčuje vyznamenání ČMMJ,
  7. projednává zprávy komisí a rozhoduje o navrhovaných opatřeních,
  8. organizuje a provádí zkoušky pro myslivecké hospodáře,
  9. zajišťuje zastoupení české myslivosti v mezinárodních organizacích a rozvíjí mezinárodní spolupráci ve prospěch myslivosti, tvorby a ochrany přírodního prostředí,
  10. projednává, a pokud to není vyhrazeno sboru zástupců ČMMJ, i schvaluje návrhy všech závazných i doporučujících opatření,
  11. vydává Věstník ČMMJ, v němž se uveřejňují důležitá usnesení a oznámení orgánů ČMMJ. Uveřejnění vnitřních předpisů je podmínkou jejich účinnosti.
 5. K zabezpečení plnění úkolů ČMMJ je zřízen sekretariát. Jednatel ČMMJ je výkonným orgánem ČMMJ, řídí práci sekretariátu ČMMJ, se souhlasem myslivecké rady ČMMJ přijímá a propouští jeho zaměstnance. Funkce jednatele ČMMJ není slučitelná s členstvím v dozorčí radě ČMMJ. Jednatel ČMMJ a vedoucí oddělení sekretariátu ČMMJ jsou přijímáni do pracovního poměru na základě výběrového řízení.

§ 18

Dozorčí rada ČMMJ

 1. Dozorčí rada ČMMJ je samostatný a nezávislý orgán, skládající se z předsedy, místopředsedy a devíti dalších členů. O své činnosti podává dozorčí rada ČMMJ zprávy sboru zástupců ČMMJ a informuje mysliveckou radu ČMMJ.
 2. Dozorčí rada ČMMJ zejména :
  1. sleduje dodržování stanov ČMMJ a ostatních vnitřních prováděcích předpisů v celé ČMMJ,
  2. kontroluje plnění usnesení sboru zástupců ČMMJ a úkolů uložených ČMMJ státními orgány,
  3. kontroluje činnost ČMMJ v celém rozsahu,
  4. provádí revize hospodaření sekretariátu ČMMJ a klubů, popřípadě OMS hospodařících s majetkem ČMMJ, revizi hospodaření OMS může provést jen na jeho žádost, není však povinna požadavku vyhovět,
  5. dbá o včasné a správné vyřizování námětů a stížností adresovaných orgánům ČMMJ,
  6. napomáhá usměrňovat činnost všech nižších dozorčích orgánů, zejména vydáváním metodických pokynů.
 3. Dozorčí rada rozhoduje o stížnostech podaných proti pravomocným opatřením nižších dozorčích orgánů, pokud jsou podány do jednoho roku od nabytí právní moci napadeného opatření, může též rozhodnout z vlastního podnětu. Rozhodnutím může zrušit opatření nižších rozhodčích orgánů.
 4. Dozorčí rada může při nečinnosti nižších dozorčích orgánů sama zahájit řízení a rozhodnout o opatření při porušení povinností členem ČMMJ.
 5. Při opatřeních podle odst. 3 a 4 postupuje dozorčí rada ČMMJ podle § 13 odst. 4 – 7.

§ 19

Zánik ČMMJ

 1. O zániku ČMMJ rozhoduje sbor zástupců ČMMJ, a to po předchozím souhlasu dvou třetin okresních sněmů a členských schůzí klubů.
 2. Současně sbor zástupců ČMMJ schvaluje likvidační směrnici a jmenuje likvidátora, stanoví jeho odměnu a určí lhůtu likvidace.
 3. Likvidátor provede likvidaci přiměřeně podle ustanovení obchodního zákoníku. Majetkoprávní uspořádání mezi OMS se provede podle poměru jimi evidovaných členů ke dni 31.12. roku předcházejícího likvidaci.
 4. K další existenci OMS a klubů je nutné, aby požádaly Ministerstvo vnitra ČR o vlastní registraci jako nová občanská sdružení.

USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

§ 20

 1. Přijetím stanov ČMMJ v roce 1992 (podle § 44d tehdy platného zákona o myslivosti) došlo ke změně názvu, a pozbyly platnosti stanovy přijaté mimořádným sjezdem Českého mysliveckého svazu dne 31. března 1990 a schválené Ministerstvem zemědělství ČR dne 16. srpna 1990.
 2. Tyto stanovy ČMMJ byly přijaty sjezdem Českého mysliveckého svazu dne 12. září 1992, změny byly přijaty sborem zástupců ČMMJ dne 22. dubna 1994, 9. prosince 1994, 21. října 1995, 28. června 1997, 27. června 1998, 21. října 2000 (II.sjezd), 23. června 2001, 21. června 2003, 22. srpna 2003, 19. listopadu 2005 (III. sjezd) a 16.června 2007.
 3. Zrušuje se jednací řád ČMMJ s výkladem stanov ČMMJ (Věstník ČMMJ 1/98 a 2/00).

Ministerstvo vnitra ČR vzalo činnost ČMMJ a její stanovy na vědomí dne 30.9.1992 pod č.j. VSC/1-15395/92-R, změny vzalo na vědomí dne 23.2.1995, 4.12.1995, 24.7.1997, 31.7.1998, 22.11.2000, 12.7.2001, 7.7. 2003, 10.9.2003, 19.12.2005 a 26.6.2007.